Города и Страны

Сколько Заповедников в Казахстане

Содержание

Ответ оставил Гость

Адам іс-қатты Қазақстанның табиғи ландшафтардың жүзін өзгерді.

Заповедники Казахстана на казахском языке

Әсіресе күшті өзгерістер тірі табиғат болды: өсімдіктер, жануарлардың тiршiлiк азайту, сондай-ақ көптеген түрлердің (мысалы, жолбарыс Балқаш), тіпті қайтыс жіңішкерген болды. ормандар, сексеуіл мен бұталарды аймағын төмендеді. шөл және таулы аудандарда бірқатар табиғи жемшөп алқаптары өнімділігін төмендеді.

қарқынды тасымалдарды орындайтын жер асты суларының ресурстары, Қазақстанның өндірістік және тұрмыстық ағын өзендер мен көлдердің ластану ғасырлық сарқылуы бар. Топырақтың тұтастығын бұзу нәтижесінде пайда өнеркәсіптік шығарындылар, шаң арқылы ландшафтарды ластануы бар. деструктивті орманды дала массивтерді бірқатар топырақ эрозиясын алды. Іс жүзінде ешқандай ландшафты, кем дегенде жанама адам қызметінің әсерін жоқ.

қажетті типтік ландшафтарды қорғау. Ол табиғатта бар салыстырмалы табиғи тепе-теңдігін сақтау, табиғи ландшафт болашақ дамуын болжау үшін маңызды болып табылады, және тыңғылықты cheloveka.Izuchenie осы мәселелер географиялық және биологиялық аурухана жүзеге асырылады емес іс-шаралар туындаған күйзелістен оның қалпына келтіру, қол тимеген табиғаттың стандарттарын білдіретін — мемлекеттік резервтердің.

Қорықтар — тұрақты, кез келген экономикалық пайдаланудан шығарылса сирек және бағалы жануарлар оның тән пейзаждар балшық тiршiлiк ету ортасы бар жер. Біздің елімізде, олар табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жолдарын дамыту, жануарлар дүниесін сақталған бенчмарк анықтау табиғи процестер мен табиғи байланыстарды табиғи барысын зерделеу ғылыми-зерттеу институттары бар. адам қызметінің кейбір әсерін бастан ұқсас Жақын бар ерекше қорғалатын табиғи ауданы тән ландшафт салыстыру ғылыми зерттеу, негізгі әдісі.

Резервтер маңызды орын қоршаған ортаны қорғау насихаттауға болып табылады. Барлық табиғи процестер адам қызметінің әсер тыс табиғи қорықтар өтеді: ол ресурстарды кез келген түрін (табиғи) пайдалануға жол берілмейді, табиғат тұтастығын әсер ететін кез келген биотехникалық шараларды жол берiлмейдi. мұнда өсіп тірі жануарлар мен өсімдіктердің барлық түрлерін қорғау. абайсызда араласу сипаттағы жөнделмейтін зақым келтіруі мүмкін, себебі қорық аумағы демалушылар үшін туристер тыйым салынады.

Резервтер адам қызметінің әсерінен өтіп жатқан осы табиғи процестерді салыстыру мүмкіндігі болуы үшін, ең алдымен, қажет. қоры фауна мен флора трансформация мүмкіндіктерін зерттеу үшін эксперименттік зерттеу жобасын, пайдалы жануарларды жерсіндіру өтті; Санитария осы саладағы жаңа зауыттар себу, кесу және орман отырғызу жүзеге асырылады. қорларын практикалық маңыздылығы табиғи фаунаның ескертпе ретінде болып табылады.

жүзетін қыстайтын және ұя, дала, шөл, тау, орман пейзаждар, сондай-ақ, өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерді, балық уылдырық орын қорғалған.

1. Заповедники Республики Казахстан

2. Запове́дник — участок территории на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота

Запове́дник — участок территории на котором сохраняется в
естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота запрещена. Кроме
того, на территории заповедника запрещена любая хозяйственная деятельность
человека, а земли навечно изъяты из любых форм пользования.Как правило
заповедники закрыты для посещения туристами, но в некоторых из них всё же
действует пропускной режим

3. Принято считать, что первый закон об охране окружающей среды и защите дикой природы был принят на Шри-Ланкев  III веке

Принято считать, что первый закон об охране окружающей
среды и защите дикой природы был принят на ШриЛанкев III веке до н. э. И тогда же царём Деванампиятисса
был основан первый в мире природный заповедник.

4.

Число
651 Биосферные заповедники в 120 странах мира.
В Республики Казахстан 10 заповедников
1.Аксу-Жабаглинский государственный природный
заповедник
2. Алматинский государственный природный заповедник
3. Наурзумский государственный природный заповедник
4. Барсакельмесский государственный природный
заповедник
5. Коргалжынский государственный природный заповедник
6. Маркакольский государственный природный заповедник
7. Устюртский государственный природный заповедник
8. Западно-Алтайский государственный природный
заповедник
9. Алакольский государственный природный заповедник
10.

заповедники Казахстана на казахском языке

Каратауский государственный природный заповедник

5.

Алмати́нский госуда́рственный приро́дный запове́дник —
заповедник в Алматинской области Казахстана. Расположен в центральной
части хребта Заилийский Алатау. В 1966 г. к заповеднику был присоединён
пустынный участок «Поющая гора», но в январе 1983 этот памятник природы был
передан в ведение Капчагайского охотничьего хозяйства. Сейчас он находится на
территории национального парка Алтын-Эмель.
Высотные пояса
В заповеднике выделяется четыре высотных пояса:
в лесостепи до высоты 1600 м произрастают лиственные леса с дикой
яблоней, абрикосом, осиной и рябиной
от 1600 м до 2800 м — хвойные леса из ели Шренка и
Тянь-Шаньской ели;
выше расположены альпийские луга со стелющейся арчой;
выше 3500 м — голые скалы и ледники.

6.

Аксу́-Жабагли́нский госуда́рственный приро́дный запове́дник —
первый заповедник в Казахстане.
Расположен в западной оконечности хребта Таласский
Алатау в Тюлькубасском, Толебийском и Байдибекском районах ЮжноКазахстанской области, а также в Жуалынском районе Жамбылской области на
общей площади в 128 118.1
Каньон Аксу глубиной около 1800 м — это и палеонтологический
заповедник с наскальными рисунками.

7.

Наурзу́мский госуда́рственный приро́дный запове́дник — был открыт 30
июня 1931 года. В 1951 году заповедник был закрыт, но вновь восстановлен в 1966 году.
Целью функционирования заповедника является сохранение в естественном состоянии
типичных, редких и уникальных природных комплексов, животного и растительного мира
степной зоны Северного Казахстана, их мониторинг и изучение.

8.

Коргалжы́нский госуда́рственный приро́дный
запове́дник — один из двух казахстанских заповедников, входящих в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе
объекта Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана.
Коргалжынский заповедник расположен в 130 км югозападнее города Астана. Создан в 1968 году для сохранения
уникальных водно-болотных угодий, являющихся местом
обитания фламинго, кудрявого пеликан и других птиц.

9.

Маркако́льский госуда́рственный приро́дный запове́дник —
заповедник в Восточно-Казахстанской области, в окрестностях
озера Маркаколь. Основан 4 августа 1976 года, площадь 71,3тыс.
Охраняет природные комплексы лугов, степей, лиственничной тайги,
горных темнохвойных лесов, зарослей пихтового стланика, субальпийских и
альпийских лугов и каменистых тундр на склонах гор южного Алтая в районе
лежащего на высоте 1.5 км высокогорного озера.
Флора включает более 700 видов высших растений.
В фауне заповедника представлено 55 видов млекопитающих, среди
которых лось, косуля, марал, кабан, бурый медведь, волк, росомаха и т.д

10. Спасибо за внимание.

Заповедники Республики Казахстан

English     РусскийПравила

Заповедники, созданные на территории Казахстана с целью сохранения редких животных, птиц и растений. Основные горные хребты заповедника "Западно-Алтайский", его уникальные образования. Маркакольский государственный природный заповедник, его история.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

На территории Казахстана существует 10 заповедников. Они были созданы с целью сохранения редких животных, птиц и растений.

 1) Заповедник «Аксу-Джабаглы» занимает площадь 128118 га в пределах Южно-Казахстанской и Жамбылской областей на стыке границ Казахстана с Узбекистаном и Кыргызстаном. Основная территория Аксу-Джабаглы занимает западную часть хребта Таласский Алатау и крайнюю северо-восточную ветвь Угамского хребта в интервале высот 1100-4200 м над уровнем моря. Государственный природный заповедник Аксу-Джабаглы — старейший заповедник Средней Азии и Казахстана. Инициатива создания заповедника принадлежит известному гидробиологу А.Л. Бродскому, который в 1920 г. впервые посетил верховья рек Джабаглы и Аксу. Через два года эту территорию обследовала группа профессоров Ташкентского университета — Д.Н. Кашкаров, Е.П. Коровин, М.В. Культиасов, М.Г. Попов и Н.А. Димо. Они подтвердили ценность участка в качестве заповедника.
Кроме того, заповедник имеет два палеонтологических участка, расположенных в горах Каратау. Участок Карабастау площадью- 126 га был учрежден еще в мае 1924 г. благодаря активности Б.П. Тризны, который работал в то время директором Чимкентского музея. Карабастау стал первым палеонтологическим заповедником Советского Союза. Участок Аулие, площадью 100 га, объявили заповедным только в 1973 г. Охраняемые на этих участках останки растений и животных юрского периода — уникальная сокровищница мировой науки.Центральная усадьба заповедника расположена в с. Жабаглы в 70 км от г. Шымкента и в 18 км от железнодорожной станции Тюлькубас.

 2) Заповедник «Алма-Атинский» — создан 15 мая 1931 г. как Мало-Алма-Атинский с площадью в 15000 га. В 1935 г. после увеличения его площади до 40000 га, а затем до 856680 га, он стал именоваться Алма-Атинским и, кроме бассейна Малой Алмаатинки, включал уже Жаланашскую и Согетинскую долины с прилегающими горами. Однако в 1939 г. началась передача отдельных участков его территории различным организациям, а в 1951 г. заповедник был ликвидирован. Только 31 июля 1961 г. постановлением Совета Министров Казахской ССР № 524 заповедник восстановили, но уже на территории Чиликской, Табанкарагайской и Таучиликской лесных дач. Через три года, в 1964 г., его перенесли на современную территорию — в бассейн рек Иссык и Талгар. В настоящее время заповедник занимает площадь 71 700 га.

парктер ( национальные парки Казахстана ) на казахском языке

Центральная усадьба находится в г. Талгар в 25 км от г. Алматы.

 3) Заповедник «Алакольский». Первоначально площадь заповедника составляла 12520 гектаров, затем она была увеличена до 20743 гектаров. В настоящее время в него входят два участка: дельта р. Тентек (17423 га) и острова оз. Алаколь (3320 га). Вокруг первого участка создана двухкилометровая охранная зона площадью 21547 га. Вокруг заповедных островов — Улькен Аралтобе, Средний и Кишкене Аралтобе, также установлена двухкилометровая буферная зона площадью 5130 га, в пределах которой запрещены охота, рыболовство, стоянка катеров, лодок и других плавательных средств. Алаколь-Сасыккольская система озер занимает пустынную впадину между горными системами Джунгарского Алатау и Тарбагатая в юго-восточной части Казахстана. В центре впадины находится система крупных озер: Сасыкколь, Кошкарколь, Уялы, Алаколь, Жаланашколь. Алакольский государственный природный заповедник учрежден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 1998 г. в целях сохранения природных комплексов, животного и растительного мира дельты реки Тентек, а также уникальной популяции реликтовой чайки и других колониальных птиц на островах озера Алаколь. Расположен он в пределах Алакольского района Алматинской и Урджарского района Восточно-Казахстанской областей.

 4) Заповедник «Барсакельмес» общая площадь заповедной территории составляет 105879 га, а буферной зоны — 54947 га. В административном отношении заповедник расположен в Аральском районе Кызылординской области в 300 км на юго-запад от г. Аральск и в 210 км на запад от г. Казалинск. История заповедника Барсакельмес начинается с охотничьего хозяйства Союзпушнины, организованного в 1929 г., когда на остров, кроме сусликов-песчаников, были завезены джейраны, сайгаки, зайцы-русаки, серые куропатки, сырдарьинские фазаны. В 1939 году на базе этого хозяйства был создан заповедник. К моменту его открытия здесь насчитывалось 50-60 голов сайги. В 1953 г. в заповедник завезли куланов из Бадхыза (Туркмения). Число копытных животных из года в год сильно менялось в зависимости от погодных условий, характера зимы и наличия кормов. Особенно колебалась численность джейранов, завезенных в 1929 г. из Каракалпакии в количестве девяти голов. К 1948 г. количество их увеличилось до 2000. Но суровая зима 1948-1949 г. привела к массовому падежу джейранов — их осталось не более 60 особей.

 5) Заповедник «Западно-Алтайский» занимает площадь 56078 га у северо-восточной границы Восточно-Казахстанской области на территории двух административных районов: Риддерского (ранее Лениногорского) и Зыряновского. Основные горные хребты: Линейский, Коксинский, Ивановский и Ульбинский, не достигают больших высот и имеют рельеф эрозионного характера. Тектонические формы определяют наиболее крупные черты современной орографии. Сложная геологическая история своими истоками уходит в далекое прошлое. Еще в докембрии и нижнем палеозое в результате тектонических движений был заложен фундамент складчатой горной страны, окончательно оформившейся во время герцинской складчатости. Ледниковые формы рельефа не имеют универсального значения для всей территории Алтая, но в ряде районов определяют специфику строения поверхности. Водно-эрозионные формы рельефа распространены повсеместно, и наиболее развиты в области среднегорий. Уникальные образования — гранитные останцы Линейского белка — один из оригинальных геологических памятников минувших эпох. В строении территории заповедника принимают участие изверженные породы пермского и девонского периодов, а также самые молодые четвертичные образования. Западно-Алтайский государственный природный заповедник учрежден Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан № 1519-ХП от 3 июля 1992 г. с целью комплексной охраны биогеоценозов горной системы Казахстанского Алтая. Он занимает площадь 56078 га у северо-восточной границы Восточно-Казахстанской области на территории двух административных районов: Риддерского (ранее Лениногорского) и Зыряновского.

 6) Заповедник «Каратауский» расположен Туркестанском районе Южно-Казахстанской области. Центральная усадьба заповедника находится в г. Кентау. Общая площадь 34,3 га. территория резервата занимает южный склон центральной наиболее высокой части хребта Каратау (г. Бессаз — 2167 м над уровнем моря). Рельеф местности среднегорный, четко отграниченные узкие гребни отрогов несут слабо развитые поверхности выравнивания. Только у северной границы заповедника расположено обширное нагорное плато Бессаз.

 7) Заповедник «Кургальджинский» Кургальджинский заповедник в современных границах занимает около 2600 кв.км самой низкой части Тенгиз-Кургальджинской впадины, куда стекают основные реки между Казахским мелкосопочником и Кокчетавской возвышенностью. Рельеф здесь выровненный, к западу и югу от Тенгиза слегка всхолмленный. Абсолютные высоты впадины 304-420 м над уровнем моря. В заповедник включены два огромных озера, являющиеся конечным пунктом медленно несущей свои воды реки Нура. Как и другие озера Центрального и Северного Казахстана, они имеют циклическое наполнение (уровень воды в них значительно колеблется в зависимости от сезона) и многолетние колебания. Из-за этого мелководные озера год от года чрезвычайно различаются по размерам, форме и рисунку береговой линии. С 1968 г. и поныне в Кургальджинский заповедник входят только озера Тенгиз и Кургальджин с небольшой двухкилометровой зоной вокруг них, уникальные степи остались вне его охраны. В 1974 г. этот заповедник был включен в Рамсаарский список по категории А. заповедник казахстан редкий растение

 8) Заповедник «Маркакольский» расположен на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области с целью сохранения уникального озера Маркаколь и окружающих его ландшафтов. Современная площадь заповедника составляет 75048 га, значительная ее часть (46045 га) приходится на акваторию озера Маркаколь. Сухопутная территория разделена на два участка, занимающих юго-восточное побережье и северные склоны хребта Азутау, а также долину реки Тополевки и часть водораздела Курчумского хребта. Заповедник окружен охранной (буферной) зоной площадью 2221 га. Маркакольский государственный природный заповедник организован 4 августа 1976 года на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области с целью сохранения уникального озера Маркаколь и окружающих его ландшафтов.Территориально заповедник находится в горах Южного Алтая, являющихся юго-западной периферией горно-таежных ландшафтов Южной Сибири, и в соответствии с физико-географическим районированием относится к Южно-Алтайской провинции Алтайской горной области.

 9) Заповедник «Наурзумский» площадью 191381 га и включает три крупных участка — Наурзум (139714 га), Терсек (12947 га) и Сыпсын (38720 га), объединенных и окруженных охранной зоной общей площадью 116726,5 га. В административном отношении заповедник входит в состав Наурзумского и Аулиекольского районов Костанайской области. В настоящее время общая площадь Наурзумского заповедника составляет 191381 га и включает три крупных участка — Наурзум (139714 га), Терсек (12947 га) и Сыпсын (38720 га), объединенных и окруженных охранной зоной общей площадью 116726,5 га. В административном отношении заповедник входит в состав Наурзумского и Аулиекольского районов Костанайской области.

 10) Заповедник «Устюртский» своеобразен и неповторим природным облик Арало-Каспийского водораздела, в пределах которого расположено обширное щебнисто-каменистое плато Устюрт. На заповедной территории плато представлено лишь узкой полосой в 1-3 км и только на севере полосой в 5-10 км. Площадь заповедника 223342 га.

Размещено на Allbest.ru

 • Заповедники России

  Заповедники. Предыстория образования заповедников в России. Охраняемые территории. Государственный природный заповедник "Малая Сосьва". Печоро-Илычский заповедник. Дальневосточный заповедник. Заповедники Байкала. Золотое озеро Алтая. Озеро Ханка.

  реферат , добавлен 26.05.2006

 • Заповедники северного кавказа

  Кавказский и Тебердинский государственные природные биосферные заповедники, их анализ. Северо-Осетинский государственный природный заповедник. Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник. Государственный природный заповедник "Эрзи".

  реферат , добавлен 22.02.2008

 • Заповедники Казахстана и особо охраняемые территории

  Территория и природа Казахстана. Обязательства страны по сохранению биологического разнообразия. Задачи формирования системы ООПТ История создания, расположение, площади территорий, рельеф, ландшафты, водные ресурсы природных заповедников государства.

  презентация , добавлен 13.11.2013

 • Заповедники Тульской области

  Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности режима охраны различных категорий ООПТ. Заповедники Тульской области и развитие туризма. Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". Комплексы заповедника.

  реферат , добавлен 03.01.2010

 • Заповедники Европы

  Географическое положение заповедников Европы. Изучение видов растений и животных на их территории. История возникновения заповедника Камарг. Анализ его растительного и животного мира. Заповедник Аскания-Нова как один из старейших научных полигонов.

  курсовая работа , добавлен 19.02.2013

 • Баргузинский заповедник

  Предыстория образования заповедников в России. Заповедники Байкала. Баргузинский заповедник в России. История создания заповедника. Природа — общие сведения. Физико — географические условия. Охраняемые территории.

  статья , добавлен 01.04.2003

 • Значение растений в природе и жизни человека

  Воздействие человека на растительность. Охрана хозяйственно-ценных и редких видов растений. Распределение растительности, охраняемые природные территории и заповедники Свердловской области. Исследование видов растений Красной книги Российской Федерации.

  реферат , добавлен 28.01.2013

 • Алакольский заповедник

  Организация сети особо охраняемых природных территорий как наиболее эффективная мера сохранения редких, исчезающих видов, уникальных и эталонных участков природы. Алакольский государственный природный заповедник на территории Казахстанского Алтая.

  курсовая работа , добавлен 22.10.2014

 • Особо охраняемые природные территории Кыргызстана

  Сокращение особей снежных барсов, причины их исчезновения. Парки и заповедники Кыргызстана. Площадь Иссык-Кульского заповедника. Сложность восстановления природы. Сары Челекский биосферный заповедник. Каратал-Жапырыкский государственный заповедник.

  презентация , добавлен 16.12.2015

 • Алтайский заповедник

  Расположение и история создания Алтайского заповедника. Природа, климатические условия и состав почвы в заповеднике. Разнообразие фауны и животные, занесённые в Красную книгу, обитатели водоёмов. Особо охраняемые на территории заповедника растения.

  презентация , добавлен 22.12.2011

 • Введение.

  Деятельность человека сильно изменила облик природных ландшафтов Казахстана. Особенно сильным изменениям подверглась живая природа: произошло изреживание растительности, сокращение ареалов животных и даже гибель многих видов (например, тигра в Прибалхашье). Уменьшилась площадь лесов, саксаульников и кустарников. В ряде пустынных и горных местностей снизилась продуктивность естественных кормовых угодий. Наблюдается истощение многовековых запасов подземных вод, вовлекаемых в интенсивный оборот, загрязнение рек и озер Казахстана промышленными и бытовыми стоками. Происходит загрязнение ландшафтов промышленными выбросами, пылью, образовавшейся в результате нарушения целостности почвенного покрова. В ряде лесостепных массивов разрушительный характер приняла почвенная эрозия. Практически нет ни одного ландшафта не испытавшего хотя бы косвенно влияния хозяйственной деятельности человека.

  Охрана типичных ландшафтов необходима. Очень важно прогнозирование будущего развития природных ландшафтов, сохранение относительного естественного равновесия, существующего в природе, и его восстановление после разрушений, Вызванных не продуманно деятельностью человека.

  Изучение этих вопросов проводится на географических и биологических стационарах, представляющих собою эталоны нетронутой природы — в государственных заповедниках.

  Презентация по казахскому языку на тему "Заповедник Казахстана" (8класс)

  Заповедники — это участки земли с характерными природными ландшафтами ил местами обитания редких и ценных животных, навечно изъятые из какого-либо хозяйственного использования. В нашей стране они являются научно-исследовательскими учреждениями, которые изучают естественный ход природных процессов и выявляют природные взаимосвязи в сохраненном эталоне дикой природы, разрабатывают пути рационального использования природных ресурсов. Основной метод научного изучения типичных ландшафтов сравнение охраняемого участка природы с подобным соседним, который испытал то или иное воздействие хозяйственной деятельности человека. Важное место в работе заповедников занимает пропаганда и популяризация охраны природы. Все естественные процессы протекают в заповедниках вне влияния деятельности человека: здесь не разрешается использование любых видов ресурсов (природных), не допускается какие-либо биотехнические мероприятия, затрагивающие целостность природы. Охраняются все виды обитающих животных и произрастающих здесь растений. Территория заповедников запрещена для посещения туристами о отдыхающими, так как неосторожное вмешательство может нанести непоправимый вред природе. Заповедники нужны прежде всего для того, чтобы иметь возможность сравнить естественные природные процессы с теми, которые происходят под влиянием деятельности человека. В заповедниках проводится экспериментальная научно-исследовательская работа по изучению возможностей преобразования фауны и флоры, акклиматизации полезных животных; осуществляется санитария рубки и посадки леса, посев новых для данной местности растений. Практическое значение заповедники имеют в качестве резерваторов естественной фауны. Здесь охраняются степные, пустынные, горные, лесные ландшафты, а также редкие и исчезающие виды растений и животных, места рыбных нерестилищ, зимовок и гнездовий водоплавающих птиц. Однако количество заповедников далеко не отражает исключительного разнообразия природных условий республики. В Казахстане их шесть Аксу-Джабаглы, Алма-Атинский, Барсакельмес, Нургальджинский, Нурзумский, Маркакольский.

  Аксу-Джабаглы — старейший заповедник в Казахстане, имеющий мировую известность, организован в 1926 году.

  Расположен на границе Чимкентской и Джамбульской области и занимает площадь 74.7 тысячи га. Сюда входят живописные высокогорные ландшафты северо-западных хребтов Таласского Алатау и Уральского хребта. Горные вершины (высота достигает 4000 м.) с вечными снегами, крутые склоны со скалами и осыпями часто не имеют растительности. В среднем ярусе характерны субальпийские и альпийские низкотравные луга, арчевое редколесье. Нижняя часть горных склонов высотой 1200-2000 м. покрыта изреженным лесом и имеет наиболее разнообразную луговую растительность и богатый животный мир. Заповедник получил свое название от двух рек: Аксу и Джабаглы, принадлежащих бассейну реки Арысь. Это типичные горные реки, протекающие в глубоких живописных ущельях. Наибольший интерес вызывает каньон реки Аксу, отличающийся отвесными (до 300-500 м.) берегами, часто совершенно непроходимыми. Вдоль русла реки протянулась узкая полоса пойменного леса из тополя, березы и ивы. Джабаглы протекает в более низких берегах и также окаймлена пойменными лесами. На горных склонах снизу вверх последовательно сменяются ландшафты предгорных степей, широколиственных лесов, субальпийских и альпийских лугов, ледников и снежников. Каждому из этих природных комплексов свойственны специфические черты растительного и животного мира. В заповеднике 1200 видов растений, в том числе 16 видов деревьев и 62 вида кустарника, 42 вида млекопитающих, 238 видов птиц, 9 видов пресмыкающихся. Характерные обитатели архары, козероги, косули, маралы, кабаны, снежные барсы, медведи, каменные куницы, горностаи, ласки, лисы, барсуки, сурки. Многочисленны беркуты, стервятники, грифы, обычны — горные индейки — уланы, перепела, кеклики, и др. В 1952 году в горах Аксу-Джабаглинского заповедника было выпущено несколько маралов. Олени хорошо освоились на новом месте и обогатили фауну западного Тянь-Шаня новым видом ценного животного. Здесь много редких горных растений, среди которых встречаются так же лекарственные виды, как барбарис, эфедра, аканий, зверобой, и т.д. Очень редкими являются чеснок длинноостный и пекемский лук который по величине и качеству не уступает огородным сортам. Аксу-Джабаглы имеет филиал палеонтологических захоронений Карабастау и Акбастау на склонах хребта Каратау, расположенных в нескольких десятках километров севернее заповедника в долине реки Бурундай. Здесь в неглубоком лесу можно встретить редчайшие отпечатки различных рыб, молюсков, черепах, насекомых, многоих растений юрского периода, обитавших в располагавшемся здесь 120 млн. лет назад морском бассейне. Площадь двух смежных участков палеонтологических захоронений в юрских глинистых сланцах не большая (120 га), однако научное значение их очень велико, по ним можно проследить исторические этапы эволюции органического мира Земли.

  Алма-Атинский — заповедник площадью 89.5 тысяч га. расположен в бассейне рек Танар и Иссык в центральной части Заилийского Алатау. К этому же заповеднику относится пустынный участок долины реки Или с интереснейшим природным объектом — песчанными барханами "Поющие пески".

  Природа горной части заповедника очень живописна. На склонах хребта Заилийского Алатау хорошо выраженны ландшафты предгорных степей, лесо-луговостепного, субальпийского и альпийского поясов. Большой интерес вызывает горный узел Талгара высотой 5087 м. Разнообразна фауна и флора заповедника: заросли дикой яблони, абрикоса, боярышника сменяются хвойными лесами из тянь-шаньской ели. С высоты 2800 м. над уровнем моря начинаются горные луга, на границе леса и субальпийских лугов широко распространены заросли арчи Тургайской. Водораздельная часть хребта Заилийского Алатау занята ландшафтами ледниково-снеговых высокогорий. Здесь много крупных ледников, снежников и суровых скал. животный мир насчитывает 39 видов млекопитающих. В их числе сибирские козлы, архары, косули, маралы. Из хищников обычны тянь-шаньские бурые медведи, волки, лисы, куницы, иногда можно встретить снежного барса. Из 117 видов птиц заповедника наиболее характерны беркуты, горные индейки-улары, иволги, дрозды, лазаревки, кедровки, дятлы, совы, тетерева, кеклики, вьюрки, горихвостки. В пустынной части заповедника, в долине реки Или преобладают ландшафты с однообразной полынно-солянновой растительностью. Между горами Колкон расположен знаменитый "Поющий бархан" высотой около 150 м., издающий сильный звук при движении по его песчаным склонам. Характерными представителями являются джейраны, в тугаях долины реки Или встречаются фазаны, обычные рябки, многочисленные ящерицы. В заповеднике ведется большая работа по выявлению взаимоотношений организмов в высокогорных и пустынных условиях. Наибольший интерес представляют опыты по акклиматизации на Тянь-Шане зубров и других животных и по восстановлению ценнейших хвойных лесов.

  Барсакельмес — заповедник в Кызыл-Ординской области на одноименном острове в Аральском море. Площадь его 18.3 тысячи га. Пустынные ландшафты острова однообразны: преобладают полынно-саляновая и хмеровая растительность, встречаются изреженные заросли саксаульников и курганы на песчаных барханах. Флора острова насчитывает 165 видов растений. Животный мир довольно беден в видовом отношении, но имеет значительную плотность. Здесь обитают 12 видов млекопитающих (кулан, джейран, сайгак, карсак, лиса, волк, суслик-песчанник и другие) 7 видов пресмыкающихся и 202 вида птиц. Сейчас в заповеднике ведутся научные исследования по изучению последствий падения уровня Аральского моря на растительность и животный мир Приаралья.

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *