Города и Страны

Какой Флаг У Канады

Флаг Канады

На флаге Канады:

Три вертикальных полосы: белая в середине вдвое шире красных по краям

Красный кленовый лист в центре флага на белой полосе

Значение и история флага Канады:

Флаг символизирует два океана, омывающие берега Канады — Тихий и Атлантический — и заключённую между ними страну. Кленовый лист должен подчёркивать единство нации.

Почему кленовый лист символ Канады?

Красный — цвет креста Св. Георгия, символизирует Великобританию. Белый — цвет французской монархии.

В первые десятилетия освоения Канады (с конца XV в. и по 1520-е гг) флагом этой территории был английский флаг с изображением креста св. Георгия. Позже, когда Канада стала владениями короля Франции, использовался флаг французской Орлеанской династии с королевскими лилиями.

В 1620-е гг. Канада вновь попадает под влияние Британии и использует в качестве флага государственный флаг Великобритании. В 1707 г. флагом Канады становится Red Insign (красный морской флаг с британским флагом в кантоне), впоследствии переименованный в Canadian Red Insign. Он служил «визитной карточкой» Канады и после образования доминиона в 1867 г. – этот флаг использовался канадцами вплоть до середины XX века.

В 1925 г., был создан комитет по разработке национального флага. Но лишь в 1964 г., (когда было представлено уже более 2600 вариантов дизайна) новый национальный флаг был одобрен парламентом Канады и утвержден королевой Елизаветой II. Первое поднятие флага состоялась 15 февраля 1965 г.

Согласно одной из легенд, кленовый лист стал символом Канады при следующих обстоятельствах. В 1860 г. принц Уэльский впервые посетил Канаду. В Торонто планировалась встреча высокого гостя. Население города готовилось встретить принца со своими национальными символами. Так, английские эмигранты принесли розы, шотландские – ветви чертополоха (символа Шотландии). Однако для детей эмигрантов, родившихся в Канаде, символа не нашлось, так как единственным канадским символом был бобер. Впрочем, в конце 1830-х годов баптистское общество Св. Иоанна в Квебеке приняло в качастве символа своего Общества кленовый лист. Его-то и предложили нести канадцам на встрече с принцем Уельским.

Красный и белый цвета стали официальными цветами Канады после их утверждения королем Георгом V 21 ноября 1921 г.

Цвета флага Канады:

красный, белый

2 цвета

Почему у Канады символ кленовый лист

Основними державними символами другої за площею країни у світі є прапор Канади і її герб, зовнішній вигляд яких закріплений конституцією країни. Кожен елемент має своє значення і символізує відмітні особливості країни, її менталітету, способу життя. Далі ми розглянемо прапор Канади — основний, хоча і досить молодий символ цієї держави, яким, тим не менш, пишається кожен, хто вважає себе істинним канадцем і патріотом своєї Батьківщини.

Історія прапора Канади

За роки становлення Канади, дизайн і зовнішній вигляд одного з найважливіших державних символів не раз змінювався. Історія прапора Канади бере свій початок в кінці XV століття. Вже тоді зароджувалися перші, хоча і досить слабкі спроби отримати свій власний символ державності.

Спочатку в основу прапора Канади було покладено англійський прапор, на полотні якого розташовувався хрест Святого Георгія. З 1520-х років жителі країни використовували французький прапор, що належав у той час Орлеанської династії. На цьому полотні замість хреста були зображені лілії. Причиною цьому було те, що в той час значна частина країни потрапила під вплив Франції.

На жаль, в 1620 році країна знову повертається під вплив Великобританії і починає використовувати її символ державності. Але такий стан справ не влаштовує населення і на початку XVIII століття. У 1707 році уряд починає використовувати Red Ensign. Даний прапор мав уже свої унікальні риси, хоча за його основу був узятий британський прапор, розміщений в кантоні на червоному полотнищі. Він довгий час вважався державним символом Канади.

Наступні спроби створити державний прапор Канади були зроблені вже в XX столітті. Так, у середині 20-х років XX століття була створена комісія, головним завданням якої була розробка національного символу, але, на жаль, в той час даний крок не дав ніяких результатів. Повернулися до проблеми розробки прапора вже після Другої світової. Саме тоді це питання постало особливо гостро.

У 1964 році Лестер Пірсон організував спеціальний комітет, що складався з 15 осіб — членів парламенту. Головним завданням комітету була розробка такого дизайну прапора, який би відрізняв його від прапорів інших держав і підкреслював індивідуальність країни. На протязі декількох місяців команда розглядала різні пропозиції, поки не був знайдений оптимальний варіант, який влаштував всіх членів комітету.

Нарешті, 31 грудня 1964 був остаточно вибраний і схвалений новий символ. Указ був підписаний Королевою Великобританії, Єлизаветою ІІ.

Зовнішній вигляд

Прапор Канади, фото якого рясніють на всіх рекламних туристичних буклетах і проспектах, присвячених цій країні — це прямокутне полотнище, із співвідношенням сторін 1:2. Складається з трьох вертикальних смуг, дві з яких червоного кольору і одна, широка — біла. Зазначимо, що це біла смуга знаходиться в центрі прапора. На ній зображено стилізовану фігуру у вигляді кленового листа з одинадцятьма кінцями. Праворуч і ліворуч від нього червоні смуги, ширина яких удвічі менша, ніж білої частини прапора.

Існує легенда, що перед прийняттям дизайну були проведені спеціальні дослідження, в ході яких було виявлено, що кленовий лист саме такої форми не буде спотворюватися в разі деформації полотна при вітрі та інших, не сприятливих погодніх умовах.

Власне тому сьогодні прапор Канади, малюнки якого можна побачити в книгах і путівниках, виглядає саме таким чином.

Що символізує прапор Канади

Що ж символізує прапор Канади і яке значення має кожна його складова?
Кольори на полотні мають своє значення. Вже кілька століть кольори прапора вважаються національними кольорами Канади, що дозволило використовувати їх при розробці дизайну. Червоний колір — символ Великобританії, колір хреста Святого Георгія; білий же здавна вважається символом французької монархії. Обидві ці країни в свій час здійснили значний вплив на розвиток Канади.

Сьогодні значення прапора Канади та його складових таке: смуги червоного кольору — Атлантичний і Тихий океани, які омивають береги держави, білий квадрат — Канада. Кленовий лист на прапорі Канади — символ єдності нації.

Варто зазначити, що використання його невипадкове. На території Канади знаходиться чимала кількість кленових лісів, що і дозволило зробити кленовий лист на прапорі Канади — одним з її основних символів.

День прапора

Вже не перше десятиліття багато європейських країни відзначають день прапора як одного з головних національних символів країни. У Канаді він приурочений до дати, коли новий прапор Канади вперше був представлений народу — 15 лютий 1965 року. Незважаючи на те, що з цього моменту пройшло вже більше 50 років, саме свято відзначають порівняно недавно, з 1996 року. Саме тоді Жан Кретьен¸ який в той час обіймав посаду прем’єр-міністра країни оголосив 15 лютого Днем національного прапора Канади.

Прапор Канади відео

Основными государственными символами второй по площади страны в мире являются флаг Канады и её герб, внешний вид которых закреплен конституцией страны. Каждый элемент имеет свое значение и символизирует отличительные особенности страны, ее менталитета, образа жизни. Далее мы рассмотрим флаг Канады – основной, хотя и довольно молодой символ данного государства, которым, тем не менее, гордится каждый, кто считает себя истинным канадцем и патриотом своей Родины.

История флага Канады

За годы становления Канады, дизайн и внешний вид одного из важнейших государственных символов не единожды изменялся. История флага Канады берет свое начало в конце XV века. Уже тогда зарождались первые, хотя и довольно слабые попытки получить свой собственный символ государственности.

Изначально в основу флага Канады было положено английский флаг, на полотне которого располагался крест Святого Георгия. С 1520-х годов жители страны использовали французский флаг, принадлежащий в то время Орлеанской династии. На этом полотне вместо креста были изображены лилии. Причиной этому было то, что в то время значительная часть страны попала под влияние Франции.

К сожалению, в 1620 году страна снова возвращается под влияние Великобритании и начинает использовать ее символ государственности. Но такое положение дел не устраивает население и в начале XVIII века. В 1707 году правительство принимает Red Ensign. Данный флаг имел уже свои уникальные черты, хотя за его основу был взят британский флаг, размещенный в кантоне на красном полотнище. Он долгое время считался государственным символом Канады.

Следующие попытки создать государственный флаг Канады были предприняты уже в XX веке. Так, в середине 20-х годов XX века была создана комиссия, главной задачей которой была разработка национального символа, но, к сожалению, в то время данный шаг не дал никаких результатов. Вернулись к проблеме разработки флага уже после Второй мировой. Именно тогда этот вопрос стал особо остро.

В 1964 году Лестер Пирсон организовал специальный комитет, состоящий из 15 человек – членов парламента. Главной задачей комитета была разработка такого дизайна флага, который бы отличал его от флагов других государств и подчеркивал индивидуальность страны. В течении нескольких месяцев команда рассматривала различные предложения, пока не был найден оптимальный вариант, который устроил всех членов комитета.

Наконец, 31 декабря 1964 года был окончательно выбран и одобрен новый символ. Указ был пописан Королевой Великобритании, Елизаветой ІІ.

Внешний вид

Флаг Канады, фото которого пестрят на всех рекламных туристических буклетах и проспектах, посвященных этой стране – это прямоугольное полотно, с соотношением сторон 1:2. Состоит из трех вертикальных полос, две из которых красного цвета и одна, широкая – белая. Отметим, что это белая полоса находится в центре флага. На ней изображена стилизованная фигура в виде кленового листа с одиннадцатью концами. Справа и слева от него красные полосы, ширина которых вдвое меньше, чем белой части флага.

Существует легенда, что перед принятием дизайна были проведены специальные исследования, в ходе которых было выявлено, что кленовый лист именно такой формы не будет искажаться в случае деформации полотна при ветре и других, не менее неприятных погодных условиях.

Именно поэтому сегодня флаг Канады, картинки которого можно увидеть в книгах и путеводителях, выглядит именно таким образом.

Что символизирует

Что же символизирует флаг Канады и какое значение имеет каждая его составляющая?
Цвета на полотне имеют свое значение. Уже несколько веков цвета флага считаются национальными цветами Канады, что позволило использовать их при разработке дизайна. Красный цвет – символ Великобритании, цвет креста Святого Георгия; белый же издавна считается символом французской монархии.

Флаг Канады

Обе эти страны в свое время оказали большое влияние на развитие Канады.

Сегодня значение флага Канады и его составляющих таково: полосы красного цвета – Атлантический и Тихий океаны, которые омывают берега государства, белый квадрат – Канада. Кленовый лист на флаге Канады – символ единства нации.

Стоит отметить, что использование его неслучайно. На территории Канады находится немалое количество кленовых лесов, что и позволило сделать кленовый лист на флаге Канады – одним из ее основных символов.

День флага

Уже не первое десятилетие многие Европейские страны отмечают день флага как одного из главных национальных символов страны. В Канаде он приурочен к дате, когда новый флаг Канады впервые был представлен народу – 15 февраля 1965 года. Несмотря на то, что с этого момента прошло уже более 50 лет, сам праздник отмечают сравнительно недавно, с 1996 года. Именно тогда Жан Кретьен¸ занимающий в то время кресло премьер-министра страны объявил 15 февраля днем национального флага Канады.

Канада — многокультурная страна, имеющая два официальных языка – французский и английский. На флаге Канады изображен кленовый лист на фоне широкой белой полосы, по краям — красные полосы. Что это означает?

Флаг является символом двух океанов, омывающих канадские берега – Атлантического и Тихого, а также расположенную между ними страну. Кленовый лист подчеркивает единство канадской нации. Красный цвет, будучи цветом креста Святого Георгия, является символом Великобритании, а белый символизирует французскую корону.

Сахарный клен — один из главных символов этой страны. Именно здесь многие европейцы впервые в своей жизни встречали данное растение. Это высокое листопадное дерево, чья высота может достигать 40 метров. Имеет густую, пышную крону. Осенью листья окрашиваются в красный цвет и смотрится это безумно красиво. Но данный вид клена славится не только этим — с давних пор из него вырабатывают знаменитый кленовый сироп и сахар. Это сейчас его производят только для туристов, а пару веков назад кленовый сахар пользовался большим спросом.

Впервые как общенациональный символ использован в 1965 году, тогда и появился канадский флаг в том виде, в каком мы привыкли его видеть – красный кленовый лист на белом фоне между двух красных полос.
До этого использовался символ, состоящий из трех мелких кленовых листьев.

А вообще изображение кленового листа в качестве местного символа началось в Канаде ещё в XIX веке, его изображали на почтовых марках, монетах и т.д.
Несогласия с этим вариантом флага были в первую очередь связаны с тем, что изначально кленовый лист был эмблемой восточной части Канады, где по большей части произрастает сахарный клен. В других регионах страны это растение практически не встречается. По легенде, кленовый лист стал настоящим символом страны после одного случая. В шестидесятом году девятнадцатого века принц Уэльский впервые оказался в Канаде с визитом. Встреча столь значительного гостя планировалась в Торонто. Горожане готовились встретить принца Уэльского национальными символами – английские эмигранты с розами, а шотландские – с ветвями чертополоха. Но для детей эмигрантов, родившихся в Канаде, придумать символ не могли, так как единственным символом Канады на тот момент был бобер. Тогда и было предложено в виде символа юного поколения Канады нести кленовые листы.

С любовью,

Языковая студия iSpeak

Смотрите также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *